GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     






Throndhjems Søforsikringsselskab

Det eldste forsikringsselskap vi kjenner til i Norge er "Det Bergenske Søassuranceselskab" stiftet i 1838. Etterhvert fulgte de fleste større byer etter og dannet sine egne forsikringsselskaper. Forsikring av skip var et betydningsfullt område. Norges skipsfart var i en oppgangs periode og mange nye skip ble bygget. Tidligere hadde norske redere først og fremst forsikret sine skip i utlandet og da særlig i Hamburg. Trondhjems Brandforsikringsselskab ble stiftet i 1862 og man ønsket deretter også å etablere et sjøforsikringsselskap. Det tok imidlertid 10 år før dette ble gjennomført. Først i 1872 ble TRONDHJEMS S0FORSIKRINGSSELSKAB A/S dannet med en aksjekapital på 250.000 SPD. Det ble utstedt aksjer pålydende 100 SPD (Litra a) og for 500 SPD (l.itra B.) Det er ikke kjent hvor mange aksjebrev i hver klasse som ble utstedt, men man antar at færrest av Litra B. Kun 20% av det tegnede beløp ble innbetalt. Selskapets leder i alle år var Albrigt Knoff. Trondhjem hadde forøvrig to sjøforsikringsselskap på denne tiden, det andre var "Det Nordellfjeldske Søforsikringsselskab". De var begge to lokale selskaper som ikke fikk noen dominerende stilling utenfor sitt lokale område. Dessuten var premien høyere i disse småselskapene.

Det som kjennetegner sjøforsikringsselskapene på den tiden var at de fleste selskaper konsekvent reassurerte alle sine engasjementer i hverandre. Dessuten var det vanlig å inngå feiles- agenturer med forskjellige selskaper. Fra 1875 inntrådte en nedgangsperiode for norsk skipsfart med den følge at flere norske og utenlandske forsikringsselskaper måtte innstille.

TRONDHJEM S0FORSIKRINGSSELSKAP inngikk først i 1888 en avtale med "Det Forenede Bergenske Søassuranceselskab", men dette samarbeidet varte knappe to år. Samarbeidet fikk alvorlige følger for begge selskaper og var nok begynnelsen til slutten. I 1889 inngikk 12 skandinaviske selskaper et samarbeid og opprettet "The United Marine Insurance Companies of Scandinavia". Selskapene skulle overta reassurance fra et av Londons største Sjøforsikringsselskaper, nemlig "North China Insurance Co." som gjennon mange år hadde vist til utmerkede økonomiske resultater. Systemet virket slik at de 12 selskapene var solidarisk ansvarlig for reassurancen. De to første årene gikk dette meget bra og selskapene tjente mer på dette Londonengasjementet enn på alle sine øvrige inntekter forøvrig. I 1890-91 kom omslaget. Dårlige konjunkturer medførte at flere store engelske selskaper hadde store tap. Når også flere av de norske selskpene trakk seg ut av samarbeidet, medførte dette at systemet ikke fungerte og det ble formelt oppløst i 1893.

For Throndhjems Søforsikringsselskaps del ble tapet på over 200.000 kroner. Totalt tapte de norske selskapene over 2 mill kroner og resultatet var at av 15 norske sjøforsikringsselskaper i 1890 var det kun 6 tilbake i 1895. I 1893 besluttet generalforsamlingen å gå til frivillig likvidasjon med 47 mot 42 stemmer etter at selskapet hadde en negativ egenkapital på 141.000 lere penger fra aksjonærene. Aksjebrevet er utstedt til kjøpmann Helmer Lundgren fra Trondhjem, som forøvrig også var konsul, stortingsmann og direktør i Norges Bank. Han ble spart for å se selskapet likvidere da han døde i 1892.

Mere aksjebrev informasjon





  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com