GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Otra

Dette skipsaksjeselskap ble først og fremst et awiklingsselskap for spekulativ og feilslått rederivirksomhet i Kristiansand. Rederiet ble opprettet i 1920 med den kjente skipsrederen Lars Jørgensen fra Skien som disponent. Han drev flere rederier under og etter den første verdenskrig.

OTRA A/S ble etablert på ruinene av disponentselskapet Christiansands Shipping Co LTD. Denne gruppe hadde disponert flere skipsaksjeselskap med tilsammen 16 seilskip. Disse skutene, som var tildels svært gamle, enkelte hele 40-50 år, ble innkjøpt i den mest hektiske "jobbeperiode" da prisnivået var kunstig høyt. Da så krakket i fraktmarkedet inntraff omkring 1920, falt Christiansands Shipping Co. sammen som et korthus.

Selskapene Andø,Randø samt Tvedestrand Rederi ble slått sammen til A/S OTRA i et forøk på å redde stumpene for aksjonærene. Sammen med foran nevnte Sandø ble selskapet disponert av skibsreder Lars Jørgensen. Da skipene var gamle og helt uhensiktsmessige for den nye tid, var det en lite misunnelsverdig oppgave å forsøke og føre rederiet videre.

Salg av de forskjellige skipene var helt nødvendig, men tapene ble enorme. Skip som i 1917 var kjøpt for 1 mill kroner ble i 1922 solgt for lusne 70.000 kroner.

Etterhvert som skutene ble solgt, hugget, eller forliste ble rederiet nedbygget i 1920-årene for tilslutt å bli avviklet helt.

Mere aksjebrev informasjon


Otra aksjebrev old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com