Norges Bank
Aksjeselskap historie.Opprettet ved lov om pengevesenet 14. juni 1816. Det mest spesielle ved etableringen var at store deler av aksjekapitalen på 2 millioner speeiedaler (8 millioner kroner) ble inndratt med tvang. Det var stor mistillit og lite penger blant nordmenn etter kriger og statsbankrotten i 1813. 10% av den private formue ble inndratt og mange familier måtte smelte om og avlevere sitt arvesølv. Først i 1840 var denne innbetalings prosessen gjennomført.

Norges bank ble naturlig nok den banken i Norge som fikk utstede pengesedler.

Norges Bank fikk etter hvert god økonomi og kunne dele ut gode årlige utbytter til sine aksjonærer, ofte i området 8 - 12 % Gjennom årenes løp foretok banken hyppige kapitalutvidelser. De tidligere aksjebrev som var trykket på dårlig papir måtte også skiftes ut med nye. Banken hadde 4 aksjeklasser; Aksjebrevene var utstedt med følgende pålydender: litra A kr 10.000-, litra B kr 1.000-, litra C kr 500- og litra D kr 100-. Først i 1949 ble de private aksjonærer innløst av staten.

I Norges Bank hvelv ligger store stabler med egne aksjebrev, men om noen av disse noen gang kommer ut på markedet er et åpent spørsmål. Brevene der er makulert etter "alle kunstens regler", med hull og stempler.

Mere aksjebrev informasjon


Kopiering av materiale fra Grinebiter.com for bruk andre steder er ikke tillatt uten avtale.

Purchase Policy  |   Copyright Information  |   Stock Certificates  |   Contact